Privacy Statement

Grondslag
Wij verzamelen uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben. Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en derder, voor zover uw belangen niet dienen te prevaleren. Voorts worden gegevens verzameld om te doen aan wettelijke plichten waaronder in het bijzonder de plcith tot het voeren van een boekhouding. Voor de verwerking van uw dieetgegevens/medische gegevens dient u uitdrukkelijk toestemming te verlenen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens
* Tenzij anders bepaald zullen persoonsgegevens tot uiterlijk twee jaar na de reis bewaard worden
* Medische gegevens zullen binnen 30 dagen na de reis worden verwijderd
* Voor zover gegevens nodig zijn voor de belastingadministratie worden deze gegevens gedurende de daarvoor geldende verplichte termijn (in de regel 7 jaar) bewaard.
* Van bovenstaande bewaartermijnen kan worden afgewerken vanwege een wettelijke plicht of een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden voor zover uw belang niet dient te prevaleren. Gegevens kunnen onder meer worden bewaard bij klachten, mogelijke geschillen of rechtsvorderingen tot 2 jaar na afhandeling van de klachten, het geschil of de rechtsvorderingen.

Met wie delen wij uw gegevens?
* Wij stellen uw gegevens ter beschikking aan reisdienstverleners indien en voor zover dat noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de reis, voor het behartigen van de door u aangegeven behoeften, voor uw veiligheid of de veiligheid van anderen.
* Bij de verwerking van gegevens wordt gebruikt gemaakt van externe verwerkers zoals het boekingssysteem, het boekhoudsysteen, het e-mailsysteem, de boekhouding en voor de betaling en incasso.

Doorgifte aan een derde land of internationale organisatie buiten de EU?
Vind uw reis plaats buiten de EU dan worden de noodzakelijke persoonsgegevens doorgegeven aan lokale reisdienstverleners buiten de EU op grond van uitvoering van de (reis)overeenkomst met u. De reisdienstverleners zijn zelf verantwoordelijk voor de correcte verwerking van uw persoonsgegevens en zijn gebonden aan de regels omtrent privacy die gelden in dat land. Wij beperken het verstrekken van de persoonsgegevens zoveel mogelijk.

REISEVALUATIE
Welke gegevens verzamelen wij van u?
Wij verzamelen gegevens waaronder uw naam, de afgenomen reis, uw beoordelingen van de reis, uw andere feedback of informatie die u vermeldt in de reisevaluatie.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?
* Wij gebruiken de gegevens voor interne evaluatie.
* Wij gebruiken de gegevens voor evaluatie en terugkoppeling aan de betrokken reisdienstverlener.

Grondslag
Wij verzamelen uw gegevens op grond van de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben. Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en reisdienstverleners bij gedegen evaluatie van haar producten of diensten voor zover uw belangen niet dienen te prevaleen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Gegevens in de evaluatie worden tot 2 jaar na de reis bewaard.

Met wie delen wij uw gegevens?
Voor de uitvoering van de evaluatie wordt gebruikt gemaakt van externe verwerkers zoals een surveybedrijf. De gegevens kunnen worden doorgegeven aan de reisdienstverlener. Afhankelijk van de situatie geschiedt dit geanonimiseerd.

COOKIES EN PROFILEREN
Welke gegevens verzamelen wij van u?
Met uw toestemming verzamelen wij gegevens over uw surfgedrag en uw voorkeuren. Hiervoor worden tracking cookies en scripts gebruikt. Wij verzamelen hierbij uw IP-adres.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?
Deze gegevens worden gebruikt om profielen op te bouwen waardoor wij u gerichte advertenties kunnen tonen en aanbiedingen relevanter voor u worden.

Grondslag
De gegevens worden enkel verwerkt op grond van uw toestemming.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Uw profiel wordt uiterlijk 6 maanden na het laatste websitebezoek bewaard.

Met wie delen wij uw gegevens?
Uw profiel staat opgeslagen bij een externe analytics dienst.

KLACHTEN OVER DE REIS
Welke gegevens verzamelen wij van u?
Wij verzamelen gegevens waaronder uw naam, de afgenomen reis, de klacht en overige informatie die u vermeldt in de klacht.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?
* Wij gebruiken de gegevens voor interne evalutatie van de klacht
* Indien de klacht betrekking heeft op de uitvoering van de reis gebruiken wij de gegevens voor terugkoppeling aan de betrokken reisdienstverlener met het verzoek om een reactie op de klacht
* Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, zoals geschillen en rechtsvorderingen, voor zover uw belang niet dienst te prevaleren.

Grondslag
Wij verzamelen uw gegevens op grond van de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben. Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en reisdienstverleners bij gedegeen klachtbeoordeling en klachtafhandeling voor zover uw belangen niet dienen te prevaleren.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Gegevens met betrekking tot de klacht worden tot 2 jaar na afhandeling van de klacht bewaard.

Met wie delen wij uw gegevens?
Indien van toepassing worden relevante persoonsgegevens en gegevens over uw klacht doorgegeven aan een besproken met de reisdienstverlener, onze jurist en/of verzekeraar en geschillenbeslechters.


BEVEILIGING
Hoe beveiligen wij uw gegevens?
Wij nemen alle passende organisatorische en technische voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en eisen van derden die uw persoonsgegevens voor ons verwerken dat zij hetzelfde doen. Dit houdt onder meer in dat:
* toegang tot uw persoonsgegevens is beperjkt tot personen die deze gegevens behoren te verwerken door fysieke en digitale toegangsbeperking.
* ons netwerk, de dataopslag en het datatransport is beveiligd - en waar dit passend is versleuteld - volgens de actuele beveiligingsstandaarden.
* inlog- en gebruikersactiviteiten worden gelogd om onrechtmatige verwerking te kunnen achterhalen.
* wij onze medewerkers trainen en een privacycultuur stimuleren.
* het privacybeleid jaarlijks wordt geëvalueerd op effectiviteit.


UW RECHTEN
Uw rechten:
* U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien en het recht uw persoonsgegevens te corrigeren.
* U heeft het recht dat wij uw persoonsgegevens wissen voor zover
- deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en daarmee verenigbare doelen, of;
- de verwerking gebaseerd is op uw toestemming en u deze toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is, of;
- de verwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, u bezwaar maakt tegen de verwerking en uw belang prevaleert boven gerechtvaardigde belangen van de onderneming en derden.
* U heeft het recht op beperking van de verwerking.
* U heeft het recht op een digitale kopie van de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
* Heeft het recht gegevens toestemming in te trekken.
* U heeft het recht om vanwege uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor zover de verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden.
* U heeft het recht om bezwaar te maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden waaronder profilering.
* U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Een verzoek kunt u richten aan onderstaand e-mailadres of postadres. Om ons te helpen met het verwerken van uw verzoeklen dient u zicht te kunnen indentificeren.


WIJZIGINGEN
Wij dienen deze privacyverklaring af en toe aan te passen, onder meer vanwege veranderingen op de website, gewijzigde verwerkersdoeleinden, gewijzigde werkwijze of vanwege veranderende regelgeving. We zullen de inhoud van de verklaringen eenzijdig en zonder voorafgaande melding wijzigen.


VRAGEN, OPMERKINGEN EN KLACHTEN
Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan vernemen wij dat graag van u via onderstaand e-mailadres. Wij reageren zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken.


VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING
Onderstaande onderneming is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Bedrijfsnaam: Budget Safari
Adres: Willem van Heesstraat 25, 4827 AD Breda
E-mail: info@budget-safari.nl


COOKIEBELEID
Cookies zijn bestanden die een website op uw computer, tablet of smartphone zet en data terugstuurt naar de website die het plaatst. In uw internetbrowser kunt u altijd cookies verwijderen en ook instellen of u cookies wilt accepteren of blokkeren. Hieronder zullen wij uitleggen welke vormen van cookies worden gebruikt op onze website.

Cookienaam: budget-safari.nl
Type cookie: functioneel/analytisch
Levensduur: maximaal 6 maanden

Functionele en analytische cookies
Om de website goed te laten functioneren wordt gebruikt gemaakt van functionele cookies. Om goed in staat te zijn onze website aan te passen aan de algemene wensen en interesses van de bezoeker, maken wij gebruik van analytische cookies. Deze cookies stellen ons in staat om te kijken hoe de website wordt gebruikt, welke pagina's problemen opleveren bij bezoekers, welke interessant zijn, enz. Deze gegevens zijn voor ons van belang om voor u een prettige website ervaring te blijven ontwikkelen.

Cookies van derden
Bij gebruik van onze website kunnen andere partijen (zoals Facebook, Twitter) cookies plaatsen nadat u hiermee accoord bent gegaan. Voor de uitleg over deze cookies verwijzen wij u naar de privacy- en cookieverklaring van deze partijen.

Affiliate partijen
Wij werken samen met diverse partijen die ons assisteren in het adverteren. De privacy verantwoording ligt bij deze partijen. Lees hun privacyverklaring voor meer informatie. Uiteraard stellen wij u graag op de hoogte van deze samenwerkingen Er wordt geen persoonlijke informatie van u door ons met deze partijen gedeeld.

Meer informatie over cookies vindt u op de website van de Consumentenbond:
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies